Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMMUNIKACÍ ÚČINNÉ OD 1.1.2021

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto podmínky služby připojení k internetu (dále jen „VOP") upravují podmínky, za nichž poskytovatel, poskytuje účastníkovi službu přenosu dat a připojení k síti internet (dále jen „Internet").
  • Poskytovatel poskytuje službu Internet na základě účastnické smlouvy. Tyto VOP tvoří vždy součást smlouvy.
 2. ZÁKLADNÍ POPIS SLUŽBY
  • Službu lze využívat pouze v sítí poskytovatele na území poskytovatelem pokrytém a pouze v místě připojení, které si účastník pro využívání služby Internet ve smlouvě zvolí (dále jen „Adresa místa instalace").
  • Službu lze využívat prostřednictvím Koncového zařízení dodaného poskytovatelem.
 3. INSTALACE A AKTIVACE SLUŽBY INTERNET
  • Služba Internet bude dostupná po aktivaci služby na adrese místa instalace.
  • Pro aktivaci služby je nutná odborná instalace technikem poskytovatele na adrese místa instalace. Účastník je povinen poskytnout technikovi součinnost potřebnou pro rádné provedení odborné instalace a připadne dalších nezbytných prací a dodávek potřebných pro rádné zprovoznění, opravy a údržbu služby Internet a zařízení. Instalaci hradí účastník v ceně dle ceníku.
  • Čas instalace bude s účastníkem vždy domluven předem. Zjistí-li účastník, že nemůže být v domluveném termínu přítomen, je třeba, aby řádně zmocnil dospělou osobu, případně sjednal s poskytovatelem nový čas instalace. Odvolat sjednaný čas instalace lze však nejpozději 3 hodiny před sjednaným termínem.
 • Účastník je plně zodpovědný za zajištění souhlasu vlastníka nemovitosti, případných veřejnoprávních orgánu, či soukromých osob, jejichž práva mohou být instalací dotčena. Ukáže-li se, že účastník takovým souhlasem nedisponuje, je účastník povinen nahradit poskytovateli veškerou újmu, která poskytovateli v této souvislosti vznikne.
 • Dojde-li k ukončení smlouvy, resp. výpůjčky, je třeba provést odbornou demontáž zařízení, která byla poskytovatelem namontována na střechu nebo vnější plášť nemovitosti. Účastník je povinen umožnit poskytovateli jeho odbornou demontáž, a to nejpozději do 30 dnu od ukončení smlouvy, v pracovních dnech mezi 8. - 16. hodinou, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Demontáž zařízení při ukončení služby nezahrnuje stavební úpravy na uvedení do stavu před Instalací (např. zatmelení vrtaných otvoru apod.). Zajištění a náklady na takové stavební úpravy nese účastník.
 1. ZMĚNA SLUŽBY INTERNET
  • Službu lze na základě žádosti Účastníka přemístit na jiné místo při současném splnění těchto předpokladu
  • účastník je oprávněným uživatelem nebo vlastníkem prostor, či nemovitostí, kam má být služba přemístěna.
  • u přemisťované služby nejsou evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti za poskytnuté služby elektronických komunikací a jiné související činnosti.
  • účastník uvede nezbytné identifikační a jiné údaje související s přemístěním služby a na vyžádaní předloží poskytovateli doklady prokazující správnost uvedených údajů.
  • na místě, na které má být služba přemístěna, je možné službu poskytovatelem poskytovat.
  • Pokud žádost o přemístění služby nesplňuje předpoklady uvedené v předchozím odstavci, je poskytovatel oprávněn ji odmítnout.
  • Změny služby Internet lze provádět prostřednictvím zákaznické linky poskytovatele nebo jiným poskytovatelem podporovaným způsobem.
 2. PARAMETRY POSKYTOVANÉ SLUŽBY INTERNET 
  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat účastníkovi službu Internet s parametry uvedenými ve smlouvě.
  • Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30% hodnoty rychlosti inzerované, to znamená, že rychlost stahování, resp. vkládání dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti
  • Maximální rychlost, je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

 

 • Běžné dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu muže koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.
 • Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost.
 • Všechny varianty (tarify) nabízené služby umožňují plně využívat všechny běžné vlastnosti sítě Internet (např. streamování videa, stahování souboru, využívání komunikačních aplikací, emailových klientu a dalších služeb). Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet na transportní vrstvě.
 • Poskytovatel nemůže zaručit kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů či prodejců. Je doporučeno využívat zařízení poskytovatele, protože pouze tak bude zaručeno maximální využití všech parametru služby a poskytnutá plná technická podpora.
 • V případě oprav či údržby sítě Internet muže dojít k omezení poskytování služby. Tato doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet zaručené úrovně kvality.
 • Definice odchylek ve výsledcích uživatelského měření dostupných rychlostí:
 • Detekovatelná změna výkonu služby je takové změna, kdy poklesne rychlost stahování či odesílání pod běžně dostupnou rychlost stahování či odesílání.
 • Velká trvající odchylka je taková odchylka, která spočívá v souvislé detekovatelné změně výkonu služby k přístupu k internetu po souvislou dobu delší než 70 minut.

 

 • Velká opakující se odchylka je taková odchylka, která spočívá v alespoň třech detekovatelných změnách výkonu služby po souvislou dobu minimálně 3,5 minut v časovém úseku 90 minut.
 • V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo odesílání dat, má účastník právo danou datovou službu reklamovat.
 • Dále uvedené hodnoty maximálních, inzerovaných, běžně dostupných i minimálních rychlostí odpovídají TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo odesílání mohu mít za následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení přístupu k internetu. To se projeví zhoršením kvality streamováného videa ve vysokém rozlišení, delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo odesílání dat v aplikacích a službách, které využívají internet, a v nejhorším případě až nefunkčností takových aplikací a služeb.
 • Pokud účastník zjistí aktuální změnu výkonu služby, která by mohla zakládat její vadu, má právo podat reklamaci kvality služby, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne výskytu vady. V případě, že se nejedná o výpadek či odstávku služby, které zná poskytovatel z vlastních provozních údajů, je pro zabezpečení práv účastníka z odpovědnosti za vady nezbytné, aby v době trvání změny výkonu služby ohlásil poruchu na zákaznické lince poskytovatele, aby poskytovatel mohl provést včasné měření aktuálního výkonu služby. V případě, že poskytovatel v rámci šetření reklamace shledá reklamaci oprávněnou, vadu odstraní, je-li odstranitelná, a do jednoho měsíce od vyřízení reklamace vrátí Účastníkovi částky zaplacené za reklamované Služby. V případě, že je vada neodstranitelná, má účastník i poskytovatel právo odstoupit od smlouvy, pokud prokazatelně doručí oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy nejpozději do třiceti dnů od doručení oznámení o vyřízení reklamace účastníkovi. Smlouva zanikne doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 1. ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE
  • Zařízení poskytovatel podle konkrétní nabídky účastníkovi pronajme, zdarma vypůjčí nebo prodá.
  • Prostřednictvím pronajatých či vypůjčených zařízení muže poskytovatel poskytovat služby elektronických komunikací i dalším Účastníkům. V případě výměny pronajatého nebo vypůjčeného zařízení v rámci reklamace poskytovatel neodpovídá za uložený obsah pevného disku zařízení. Pro zajištění funkčnosti sítě při poskytování služby Internet muže poskytovatel aktualizovat software nastavení pronajatých či vypůjčených zařízení. Při aktualizaci muže dojít ke změně uloženého obsahu.
  • Vlastníkem pronajatého nebo vypůjčeného zařízení je poskytovatel a poskytovatel tedy odpovídá za to, že zařízení je způsobilé ke smluvenému účelu užívání. Jelikož je však zařízení instalované v nemovitosti užívané účastníkem, je účastník povinen hlásit poskytovateli jakékoli poruchy, a to neprodlené po jejich zjištění.
 • V případě ukončení smlouvy se účastník zavazuje vrátit poskytovateli veškerá poskytnutá zařízení do 30 dnu, pokud byly ke dni ukončení smlouvy ve vlastnictví poskytovatele. V případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn požadovat po účastníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč. V případě, že účastník takové zařízení nevrátí poskytovateli ve stavu, v jakém jej od něj převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, je povinen nahradit poskytovateli škodu, která mu tím vznikla, účastník je povinen zásilku obsahující zařízení při odesílání pojistit do výše smluvní pokuty, zařízení se považuje za vrácené v momentě převzetí poskytovatelem.
 • Výpůjčka a pronájem se zřizuje ke smlouvě na službu Internet, a to na dobu trvání smlouvy. Ukončením smlouvy na službu Internet dojde k ukončení i smlouvy o výpůjčce, resp. smlouvy o pronájmu zařízení.
 • Pokud pronajaté nebo vypůjčené zařízení účastník vrátí, aniž by s poskytovatelem ukončil smlouvu, nemá to vliv na trvání smlouvy. V takovém případě smlouva dále trvá a nadále je potřeba hradit cenu za služby.
 • Účastník je povinen pronajaté, resp. vypůjčené zařízení chránit proti poškození, ale i ztrátou a krádeží, účastník je povinen užívat zařízení pouze ke sjednanému účelu a způsobem, o kterém byl poučen a který odpovídá pokynům v uživatelské příručce, kterou účastník spolu se zařízením obdržel.

 

 1. OHLAŠOVÁNÍ VAD
  • Účastník ohlašuje vady služby telefonicky na telefonním čísle poskytovatele uvedeném na Internetových stránkách poskytovatele. Osoba ohlašující vadu je povinna ohlásit své jméno, identifikační údaje služby Internet, u níž se vyskytla vada, obchodní firmu/název, místo a druh poruchového stavu, čas zjištění a popis vady, kontaktní osobu a kontaktní telefon. V případě nutnosti sdělení přihlašovacích údajů ke službě poskytovatel požaduje identifikační údaje uváděné na vyúčtováních. Poskytovatel je oprávněn požadovat od účastníka poskytnutí součinnosti za účelem odstranění vady.
  • V případě, že je v rámci analýzy poruchy zjištěno, že se chyba nachází až za koncovým zařízením, které není ve vlastnictví poskytovatele, nejde o vadu služby. Trvá-li účastník i pres upozornění na tuto skutečnost na řešení ze strany poskytovatele spojeném s výjezdem technika, jedná se o zpoplatněný výjezd.
  • Doba odstraňování vady od okamžiku jejího nahlášení nepřesáhne, je-li to technicky možné, 5 kalendářních dnů s výjimkou případu působení okolností, které nemohl poskytovatel předvídat ani ovlivnit, zejména v důsledku okolností vylučujících odpovědnost a způsobených třetí osobou, popř. vyšší mocí.
  • Poskytovatel neodpovídá za technický stav, funkčnost a konfiguraci zařízení v majetku účastníka, které účastník využívá k připojení ke službě Internet, pokud není dohodnuto jinak.
 2. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ
  • Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí českým právním řádem. Smlouva je uzavřena podle zákona c. 89/2012 , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisu. O sporech mezi účastníkem a poskytovatelem rozhoduje soud, přičemž v některých případech je dána pravomoc Českému telekomunikačnímu úřadu. Spory uvedené v § 129 ZEK je oprávněn rozhodovat výlučné Český telekomunikační úřad. Jedná se zejména o spory týkající se povinností uložených ZEK nebo na jeho základě a spory v případech, kdy na straně poskytovatele nebo účastníka došlo ke změně na jinou osobu, zejména z důvodu postoupení pohledávky, převzetí dluhu nebo přistoupení k dluhu.
  • Spotřebitel muže v souladu s ust. § 20d a násl. zákona c. 634/1992 , zákona o ochraně spotřebitele, řešit mimosoudně u pověřeného subjektu, a to v případě sporu týkajícího se Služeb elektronických komunikací Českého telekomunikačního úřadu www.ctu.cz, v případě sporu týkajícího se poskytování finančních Služeb u Finančního arbitra www.finarbitr.cz a v případě ostatních sporu, pak u České obchodní inspekce www.coi.cz.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto podmínky v celém rozsahu (zejména v části týkající se specifikace požadavku na zařízení, rozsahu Služeb, ceny, kvality a garance poskytované Služby, podmínek instalace zařízení, či Službu zrušit. O všech změnách bude účastník informován.
  • Tyto Podmínky služby Internet nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.
  • Poskytovatel: Martin Kuchař - macanet, Nemotice 207, 68333 Nemotice, IČO: 70471720, tel.: +420739023503,

  • Web: www.macanet.cz. e-mail: info@macanet.cz